Algemene voorwaarden van Topdirection b.v.

1. Definities

1.1 Topdirection B.V., gevestigd te Tilburg, houdt zich bezig met het geven van advies, trainingen en het verrichten van alle overige activiteiten op het gebied van Human Resource Management, in de meest ruime zin.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Topdirection B.V.
Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, richting en/of met Opdrachtgever.

1.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Overeenkomst van opdracht

2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, van welke aard dan ook, verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als Opdrachtgever. In dat geval of ingeval er twee of meer Opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Opdrachtnemer toekomt ter zake van honorarium, verschotten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke.

2.5. De goede voortgang van het proces waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de opdracht begeven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van Opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en in/op voor Opdrachtnemer zo efficiënt mogelijke vorm/wijze alle informatie aanreikt die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer steeds onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn en hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

3. Prijs

3.1. Door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de tot stand koming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de euro.

3.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.3. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en verschotten welke Opdrachtnemer in het kader van een zorgvuldige uitoefening van de opdracht is gehouden te maken, welke kosten deels met BTW belast zijn en deels onbelast zijn, en welke kosten Opdrachtgever gehouden is aan Opdrachtnemer te vergoeden.

4. Inschakeling derden

4.1. Opdrachtnemer is bevoegd in samenhang met de uitvoering van de opdracht na uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever namens en op kosten van Op   drachtgever diensten van derden te betrekken.

4.2. Het is mogelijk dat derden die worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid beperken. Het is Opdrachtnemer toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

4.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden of voor tekortkomingen in van derden ontvangen informatie.

5. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde exclusief alle rechten op de producten/voortbrengselen van de geest, meer in het bijzonder de door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, bij de uitvoering van de opdracht ontwikkeld of gebruikt, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever.

6.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt, noch door Opdrachtgever worden geëxploiteerd, gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

6.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Betaling van de facturen voor de dienstverlening van Opdrachtnemer dient door Opdrachtgever te geschieden op de wijze zoals op de facturen vermeld. De beta-  lingstermijn van de facturen is binnen dertig dagen na de datum van de factuur.

7.2. Voor opleidings- en trainingstrajcten geldt dat er een vooruitbetaling plaatsvindt van 50% van de totale kosten. Deze betaling dient uiterlijk één week voor aanvang van het opleidingstraject ontvangen te zijn op de bank- of girorekening van Opdrachtnemer.

7.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst op te schorten of/en te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

7.4. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5. De volledige vordering van Opdrachtnemer is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance van betaling is;

c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.6. Rente:

De betalingstermijn van de facturen geldt als fatale termijn ex art. 6:83 sub a BW. Bij gebreke van betaling door Opdrachtgever binnen deze termijn is Opdrachtgever met ingang van de daarop volgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

7.7. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

    over de eerste € 3.000                  15%
    over het meerdere tot € 6.000       10%
    over het meerdere tot € 15.000      8%
    over het meerdere tot € 60.000      5%
    over het meerdere vanaf € 60.000  3%

7.8. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

7.9. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle werkelijke kosten – en dus niet slechts de forfaitaire proceskostenveroordeling door de rechter - die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7.10. De administratie van Opdrachtnemer levert tegenover Opdrachtgever volledig bewijs op van diens betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer, behoudens tegenbewijs zijdens Opdrachtgever.

8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Als dusdanige omstandigheden gelden ook gedragingen van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt en ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

8.3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding geleden schade.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10. Ontbinding

10.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of overdracht, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding of opschorting geleden schade.

10.3. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding of opschorting als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

10.4. Ook bij opschorting of ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

11. Reclames, klachten

11.1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na constatering.

11.2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten of van welke aard dan ook, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden.

12.2. Indien Opdrachtnemer, ondanks het hiervoor in lid 1 bepaalde, toch aansprakelijk mocht zijn, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming ter zake waarvan Opdrachtnemer na een uitdrukkelijke door Opdrachtgever aangetekend verzonden ingebrekestelling, toerekenbaar tekort is blijven schieten, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is.

12.3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

- redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omgang van de directe schade;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Rijsingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer ook nimmer aansprakelijk.

12.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

12.5 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het door Opdrachtnemer voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen van of met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen mogen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.

14. Wijziging

14.1 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

14.2 Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van de redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Opdrachtnemer te Tilburg en worden op verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

Topdirection BV
Kraaivenstraat 36-17
5048 AB Tilburg

T: 013 - 467 46 48
F: 013 - 467 59 22
info@topdirection.nl